Orconectes limosus – Rak pruhovaný (CZ)

Raci jsou vodní členovci s pevným krunýřem, který chrání měkké části těla a slouží jako opora pro úpony svalů. Svrchní strana hlavohrudi je kryta tvrdým hlavohrudním štítem s výběžkem dopředu zvaným rostrum.  Jeho tvar a výrůstky/výběžky jsou druhově specifické. Rak pruhovaný (Orconectes limosus) má rostrum poměrně dlouhé a ostře špičaté a tím se odlišuje od raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) se kterým jako jediným druhem u nás sdílí jeden pár prostorbitálních lišt. Prostorbitální lišty jsou výběžky na hlavové částí krunýře, které se nachází přímo za očima a raci mají buď jeden nebo dva páry těchto lišt. Rak pruhovaný má 1 pár prostorbitálních lišt a poměrně dlouhé ostře špičaté rostrum. Dalšími poznávacími znameními jsou příčné hnědočervené pruhy na zadečku a oranžové špičky klepet. Tento rak dorůstá maximální velikosti 11cm (bez klepet).

Rak pruhovaný je invazivní druh a jeho invaze je zesílena přenosem onemocnění zvaného „račí mor“. Koncem 19. Století došlo k zavlečení průvodce nemoci (Aphanomyces astaci ze skupiny Oomycetes) do Evropy a to pravděpodobně ze Severní Ameriky. Račí mor vyhubil například většinu populace raka říčního. Z tohoto důvodu došlo v minulosti v  Evropě k úmyslné introdukci (zavlečení) severoamerických druhů raků pro jejich odolnost vůči račímu moru. O nebezpečí, že severoameričtí raci mohou být zároveň jeho přenašeči, se pravděpodobně v té době nevědělo. Rak pruhovaný disponuje vyjma odolnosti proti račímu moru i dalšími výhodami, díky kterým může z našich vod vytlačovat původní druhy. Má schopnost rychlého růstu (při porovnání velikostí stejně starých jedinců), kratší embryonální vývoj a může se produkovat potomstvo již na konci prvního roku života (dospívá ve věku cca 6 měsíců). Rak pruhovaný je navíc velmi nenáročný na kvalitu prostředí. Udává se, že je až extrémně necitlivý vůči organickému znečištění a také velmi tolerantní k poměrně nízkému množství kyslíku rozpuštěného ve vodě.

Orconectes limosus - Rak pruhovaný

Pokud jde o potravu, tak dříve se mělo za to, že raci konzumují primárně rostlinou potravou a detrit (neživou organickou hmotou např. organismy v různém stupni rozkladu). Pozdější výzkumy poodhalily, že mladí raci preferují živočišnou složku potravy a později začínají konzumovat rostliny (včetně vyšších) a detrit. Raci jsou tedy všežravci s rovnoměrným zastoupením živočišné složky, rostlinné složky a detritu.

Orconectes limosus - Rak pruhovaný

Rak pruhovaný je z pohledu potápěče zajímavým subjektem pro pozorování a lze ho nalézt prakticky na každé běžné potápěčské lokalitě. Jen je nutno mít na zřeteli, že se jedná o nepůvodní a invazivní druh. Šíření raka pruhovaného ať již vědomé či nevědomé, je v současnosti velmi nežádoucí a přímo ohrožuje naše původní raky.

Jan Kepič – 26.7. 2016

2016-10-09 Foto: Páření raka pruhovaného

Freediving PHOTO & VIDEO